Privacybeleid Vierkant voor Wiskunde

Dank u voor het gebruikmaken van onze website en webwinkel.

Hier kunt u lezen welke persoonsgegevens we over u verwerken, waarom en hoe we dit doen, wat onze wettelijke grondslag is om dit te doen.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Als u onze website en webwinkel blijft gebruiken, bevestigt u daarmee dat u ons privacybeleid in zijn geheel hebt gelezen en begrepen.

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit privacybeleid of algemene vragen betreffende uw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail aan info@vierkantvoorwiskunde.nl

Stichting Vierkant voor Wiskunde (www.vierkantvoorwiskunde.nl), gevestigd Science Park 123, 1098 XG Amsterdam, zet zich in voor het beschermen en respecteren van de privacy van alle personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken als onderdeel van onze organisatie van wiskundezomerkampen, organiseren van wiskundeclubs en workshops, en de levering van producten via onze webwinkel www.vierkantwinkel.nl.

Dit privacybeleid verstrekt informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat is het verwerken van persoonsgegevens?
 • Wie moet dit privacybeleid lezen?
 • Welke informatie verwerken we en voor welke doeleinden?
 • Hoe gebruiken we uw informatie niet?
 • Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming?
 • Wat we niet doen met uw persoonsgegevens.
 • Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Hoe kunt u uw rechten uitoefenen en hoe kunt u contact opnemen met ons of met de gegevensbeschermingsautoriteit?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn vormen van informatie die een fysieke, levende persoon direct of indirect kunnen identificeren: naam, adres, telefoonnummer, e-mailaccount, maar ook log- en versleutelde gegevens en andere soorten elektronische IDs (bijv. een IP-adres) voor zover deze kunnen worden verbonden aan een fysieke, levende persoon.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is elke handeling in verband met persoonsgegevens, ongeacht of dit geautomatiseerd wordt gedaan of niet. Voorbeelden van algemene verwerkingshandelingen zijn verzamelen, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing, overdracht en verwijdering.

Wie dient dit privacybeleid te lezen?

Dit privacybeleid is relevant voor iedereen die onze website en webwinkel bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, producten of anderszins contact met ons heeft.

Welke informatie verwerken we en voor welke doeleinden?

Persoonsgegevens die we verwerken:

 • Contactinformatie webwinkel: naam, adres, telefoonnummer, e-mail of soortgelijke. Deze worden uitsluitend gebruikt om aan te tonen dat een bestelling is geplaatst, voor het verzenden van uw bestelling voor het toezien op uw betaling. U ontvangt hierbij een unieke login en wachtwoord die niet voor derden zichtbaar zijn. Uw gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.
 • Contactinformatie wiskundezomerkampen: naam, adres, telefoonnummer, e-mail of soortgelijke. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de wiskundezomerkampen en overige bijeenkomsten zoals reünies. Uw gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.
 • Contactinformatie algemeen: naam, adres, telefoonnummer, e-mail of soortgelijke. Uw e-mails en telefonische contacten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij worden uitsluitende gebruikt om met u te communiceren en worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

Hoe gebruiken we uw informatie niet?

We gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor enig ander doel dan wat er genoemd wordt in dit privacybeleid, tenzij we schriftelijk toestemming van u krijgen of u informeren voordat wij een nieuwe verwerking beginnen voor nieuwe doeleinden of een doel hebben dat overeenkomt met het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld, alles in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.

Wat we niet doen met uw persoonsgegevens:

We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor gebruik eigen marketingdoeleinden. We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. We maken persoonsgegevens uitsluitend bekend aan bevoegde instanties als we daartoe een wettelijke verplichting mochten hebben.

Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming?

Stichting Vierkant voor Wiskunde voert geen verwerking uit die wordt gedefinieerd als uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) met ‘juridische gevolgen’ of andere aanzienlijke gevolgen voor u.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften en we hebben de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor niet-legitieme doeleinden of worden bekendgemaakt aan onbevoegde derden en anderszins worden beschermd tegen misbruik, verlies, wijziging of vernietiging.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het bereiken van het doel van een dergelijke verwerking, zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We bewaren uw persoonsgegevens alleen om te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke en reglementaire vereisten. Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd of verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dit betekent bijvoorbeeld dat we uw gegevens slechts bewaren zo lang ze nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst zoals voorgeschreven door de geldende wetten. Als we uw gegevens bewaren voor een ander doel dan het uitvoeren van een overeenkomst, zoals boekhouding, bewaren we de gegevens alleen indien noodzakelijk en/of wegens wettelijke en reglementaire vereisten voor de respectievelijke doeleinden.

Zie hieronder voor voorbeelden van de door ons toegepaste bewaarperiodes:

 • Voorschriften voor de boekhouding: zeven (7) jaar.
 • Gegevens over het uitvoeren van een overeenkomst: maximaal tien (10) jaar na het eind van de klantrelatie ter verdediging tegen mogelijke vorderingen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op informatie over hoe we persoonsgegevens over u verwerken. We doen dit in dit privacybeleid. U kunt echter altijd contact met ons opnemen als u nog vragen hebt.

Het recht op toegang en informatie:

 • Recht op inzage: U heeft het recht van inzage van de persoonsgegevens die we over u verwerken. In dit verband kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bezitten. U kunt deze gegevens ontvangen door contact met ons op te nemen.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht de persoonsgegevens die we over u verwerken te corrigeren als u ziet dat deze onjuist zijn.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Let op dat we u misschien moeten vragen om meer informatie te verschaffen over uzelf zodat wij u kunnen identificeren en het verzoek op efficiënte en veilige wijze kunnen afhandelen. Dat kan betekenen dat we u kunnen vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs op te sturen en u vragen ervoor te zorgen dat deze kopie van het geldige identiteitsbewijs door u is ondertekend.

Het recht op rectificatie

We zorgen ervoor dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens worden gewist of gerectificeerd. U hebt recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben.

Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt recht op het wissen van uw persoonsgegevens als:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt (en er geen nieuw wettig doel voor is)
 • uw specifieke situatie u het recht geeft bezwaar te maken tegen verwerking op grond van een legitiem belang (meer informatie hieronder) en er geen gerechtvaardigde reden is om door te gaan met verwerking
 • de juridische grondslag voor het verwerken uw toestemming is en u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke grondslag bestaat
 • het verwerken van de persoonsgegevens onwettig is geweest, of
 • wij de wettelijke verplichting hebben de gegevens te wissen.

Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht ons te vragen het verwerken van uw gegevens te beperken (in de zin dat de persoonsgegevens alleen in ons bezit mogen zijn en alleen mogen worden gebruikt voor beperkte doelen) als:

 • de persoonsgegevens die we over u hebben onjuist zijn
 • de verwerking onwettig is en u ons vraagt het gebruik van de persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te wissen
 • we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar als we deze nog steeds nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, of
 • als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en u beweert dat de wettelijke grondslag van het legitieme belang ongeldig is en u wacht op de verificatie van deze bewering.
  Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  Wanneer onze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw gegevens onze legitieme belangen dient, heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens als:
 • u kunt aantonen dat uw belangen, rechten en vrijheden betreffende de persoonsgegevens zwaarder wegen dan ons belang om uw persoonsgegevens te verwerken, tenzij we
 • de persoonsgegevens nodig hebben voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

Als u ervoor kiest bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid, dient u te weten dat we u misschien niet langer kunnen voorzien van de door u aangevraagde diensten en dat wij derhalve de betreffende overeenkomsten met u kunnen beëindigen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen en hoe kunt u contact opnemen met ons of met de gegevensbeschermingsautoriteit?

Als u een e-mail stuurt naar info@vierkantvoorwiskunde.nl zullen we ons best doen om het samen uit te zoeken. U kunt ook contact met ons opnemen door een brief te sturen aan Vierkant voor Wiskunde, Centrum Wiskunde & Informatica, Science Park 123, 1098 XG Amsterdam.

Als u niet tevreden bent over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij, of contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U kunt ook verhaal halen bij de plaatselijke rechtbank als u denkt dat uw rechten zijn geschonden.

Hoe zit het met andere websites en diensten van derden?

Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar websites van derden die niet onder onze controle staan. Als u zulke websites bezoekt of gebruikmaakt van dergelijke diensten, wees er dan op bedacht dat ons privacybeleid niet geldt voor het verwerken door zulke derden. Daarom raden we u aan om goed na te gaan hoe deze derden persoonsgegevens verwerken voordat u hun websites of diensten gebruikt.